Welkom bij KAR

 

KAR is een werkgroep ter ondersteuning van Kinderen in ARmoede

Wat doet KAR?
KAR werkt aan de bewustwording van armoede onder kinderen vanuit de gedachte dat het kinderen helpt wanneer het taboe rondom armoede doorbroken wordt.

Leden van de werkgroep KAR zien elkaar helpen als een vanzelfsprekendheid. Samen de kar trekken is oké. De werkgroep wil een bijdrage leveren aan de voorlichting over de gevolgen van armoede bij kinderen. Dit doen we door het aanbieden en praktisch ondersteunen van lespakketten op basisscholen en voortgezet onderwijs zodat jongeren meer inzicht en begrip ontwikkelen voor elkaar. Daarnaast organiseert KAR eens per jaar een voorlichtingsbijeenkomst in de regio, om armoede en hoe daar mee om te gaan bespreekbaar te maken en mensen te informeren. Door het vergroten van kennis bij de mensen zelf, en hun sociale omgeving of netwerk  beogen we de eigen kracht van gezinnen te ondersteunen . Als we kunnen bereiken dat schaamte door armoede afneemt en er meer kansen worden gezien door mensen in financieel knellende situaties én hun omgeving, dan gaan we samen vooruit!

Waarom richt KAR zich op de ondersteuning van kinderen?
Kinderen zijn afhankelijk van de zorg van volwassenen. Wanneer ouders, soms plotseling, terecht komen in een armoede situatie, ervaren kinderen daar ook gevolgen van. Denk hierbij aan bezuinigingen op kleding, voeding, sport , de viering van verjaardagen en uitjes.

Ouders zijn niet altijd bekend met de mogelijkheden voor ondersteuning, zoals aanvullende bijdragen voor uitgaven voor de kinderen (ofwel de verschillende ‘potjes’) Hoe begrijpelijk ook, de gevolgen zijn soms schrijnend voor de kinderen. KAR wil ouders ondersteunen in hun vraag om goede informatie over deze voorzieningen, zodat de  kinderen hiervan optimaal kunnen profiteren. Via onze nuttige tips (links)  verwijzen wij naar verschillende mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning.

Het taboe op armoede zorgt ervoor dat kinderen zich ‘anders’ voelen in de groep. Niet zelden raken kinderen geïsoleerd omdat ze niet mee kunnen doen. KAR zet zich in voor een verbetering van die situatie.

Wat vormt de basis voor het werk van Kar?
De rechten van kinderen, zoals die beschreven zijn in het Verdrag voor de rechten van het kind, vormen de basis voor het werk van KAR. In het Verdrag voor de rechten van het Kind staan 54 artikelen, die onder te verdelen zijn in verzorging, bescherming en informatie en op het uiten van een mening. Hierbij kun je denken aan het recht op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook aan bescherming van kinderen tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Daarnaast mogen kinderen gehoord worden over zaken die hen aangaan, ze hebben onder meer recht op een eigen mening en een eigen godsdienst en mogen gebruikmaken van verschillende informatiebronnen. Het verdrag omvat kortom alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt. Unicef is de bewaker van het Kinderrechtenverdrag.

Inmiddels hebben 193 landen – waaronder Nederland – het verdrag geratificeerd. Dat betekent dat deze landen hun nationale wetgeving in overeenstemming hebben gebracht met de uitgangspunten van het verdrag.

Wat maakt het mogelijk dit werk te doen?
De werkgroep Kar wordt geleid door Kees van Kordelaar, die werkzaam is voor Solidair Friesland. De overige leden van de werkgroep, zetten zich vrijwillig en belangeloos in. De werkgroep kiest er bewust voor om te werken met en voor alle mensen,  los van sociale klasse, religie, politieke voorkeur of welke indeling er ook maar denkbaar is.

Voor financiële ondersteuning van grote projecten vraagt de werkgroep subsidies aan in de regio.

De Kinderombudsman
Sinds 1 april 2011 heeft Nederland een Kinderombudsman. Hij controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid. De Kinderombudsman is onafhankelijk. Hij kan klachten ontvangen, mag zaken onderzoeken en advies geven aan de Nederlandse regering.

De Kinderombudsman is een persoon én een organisatie. Marc Dullaert is de eerste Kinderombudsman; de mensen die voor zijn organisatie werken, helpen hem bij onderzoek en uitleg over kinderrechten.

Op 25 juni 2013 publiceerde de kinderombudsman een handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoede beleid. Een aantal aanbevelingen die door de Kinderombudsman worden benoemd, komen overeen met de werkzaamheden van KAR. Als gemeenten alle aanbevelingen uit het rapport oppakken en uitvoeren kan KAR in de toekomst overbodig worden. Tot dat moment zet KAR zich in voor de verbetering van de positie van Kinderen in Armoede.